INFORMACJA O ZBIERANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuje się, że:

Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Geodetic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Malinowa 16/3, 02-495 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000730057, NIP:1132972367, REGON: 380075414, zwany będą administratorem.

Kontakt z administratorem jest możliwy w każdym czasie pod adresem biuro@geodetic.co

 

W jakim celu przetwarzane są podane przez Państwa dane osobowe ?

W celu realizacji działań, na które wyrażono zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym:

 1. zapis do Newslettera w ramach strony internetowej geodetic.co oraz INVESTOR REE
 2. zapisywanie danych plików cookies w ramach strony internetowej geodetic.co oraz INVESTOR REE
 3. udział w akcjach marketingowych organizowanych przez administratora lub innych partnerów,
 4. zgoda na publikację przekazanych opinii,
 5. zgoda na komercyjne wykorzystanie materiałów pozyskanych przez administratora w ramach organizowanych wydarzeń,
 6. zgoda na wykorzystanie wizerunku w mediach,
 7. zgoda na umieszczenie nazwy i/lub logo firmy uczestnika szkolenia w materiałach promujących wydarzenia.

 

W celu realizacji działań niezbędnych dla wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym:

 1. świadczenia zamówionych usług
 2. dostawa zamówionych produktów
 3. rozliczenie świadczonych usług i dostawy produktów,
 4. obsługi zgłoszonych reklamacji,

 

W wypadkach gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO, a w szczególności:

 1. zbieranie i archiwizacja danych fiskalnych w wykonaniu obowiązków podatkowych, w związku z zawartą umową,

W wypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a mianowicie:

 1. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora,
 2. w celu windykacji należności oraz w związku z ustaleniem i dochodzeniem innych roszczeń,
 3. przechowywanie danych w celach statystycznych oraz archiwalnych.

 

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne ?

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. W pewnych wypadkach mogą być Państwo zobligowani do podania określonych danych osobowych ze względu na właściwość danej usługi (identyfikacja danych osoby składającej zamówienie na dany produkt lub usługę) albo sposób jej rozliczenia (np. gdy zgłoszono żądanie wystawienia faktury) albo ze względu na sposób funkcjonowania systemu informatycznego zapewniającego świadczenie usługi (np. wymagany adres email w celu realizacji usługi Newsletter). Rezygnacja z podania takich danych może skutkować odmową świadczenia określonej usługi przez administratora.

 

Kto jest odbiorcą zbieranych od Państwa danych osobowych ?

Odbiorcą danych osobowych podanych przez użytkownika będą podmioty, których udział w wykonaniu usługi jest niezbędny ze względu na właściwość Usługi lub obowiązujące przepisy prawa, a mianowicie może to być to:

 1. administrator – organizator wydarzenia, w ramach którego zgłosili Państwo swój udział,
 2. bank lub inna instytucja finansowa – w celu dokonania rozliczenia usługi odpłatnej, w zależności od wybranego sposobu płatności,
 3. zewnętrzne biuro rachunkowe – w celu rozliczenia usługi i archiwizacji danych fiskalnych w wykonaniu obowiązków podatkowych,
 4. podmioty zaangażowane przez administratora w celu realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów agencja reklamowa, zewnętrzna obsługa prawna,
 5. organy uprawnione do uzyskania danych osobowych, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa zwróciły się do administratora o udostępnienie danych w zakresie podejmowanych działań.

 

Jak długo przechowywane są Państwa dane osobowe ?

 1. Podane przez Państwa dane osobowe mogą być przechowywane:
  1. w zakresie danych, na których przetwarzanie wyrażono zgodę – do chwili cofnięcia zgody,
  2. w zakresie danych niezbędnych w celu wykonania zawartej umowy – przez okres obowiązywania umowy,
  3. w wypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – do momentu ustania takiego obowiązku prawnego,
  4. w wypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora – do chwili ustania potrzeb biznesowych, zakończenia działań marketingowych z udziałem użytkownika serwisu lub przedawnienia roszczeń,
  5. w pozostałych wypadkach – wyłącznie gdy na dalsze przetwarzanie danych zezwalają przepisy prawa.

 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych ?

Informuje się, że każda osoba, której dane dotyczą posiada następujące prawa:

 

Prawo dostępu do treści swoich danych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji wymienionych w art. 15 RODO.

 

Prawo do sprostowania treści swoich danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

Prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania w wypadkach określonych w art. 18 RODO.

 

Prawo do przeniesienia danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi w wypadkach określonych w art. 20 RODO.

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw w okolicznościach opisanych w art. 21 RODO.

 

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osoba, której dane dotyczą może żądać cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO.

 

Czy Państwa dane osobowe są profilowane ?

Informuje się, że Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.