REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

 GEODETIC

Tekst jednolity, aktualizacja 02-11-2021

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki świadczenia usług oraz nabywania Produktów w ramach umów zawieranych z Klientem przez Usługodawcę, działającego na rynku pod marką Geodetic.
 2. Regulamin spełnia wymagania dla regulaminu świadczenia Usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem Portalu lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w Regulaminie, chyba że Strony zawarły odrębną umowę na piśmie.
 4. Stroną zawieranej umowy w zależności od tego czy dany Produkt lub Usługa są oferowane przez Usługodawcę jest Usługodawca .
 5. Klient korzystający z Usług lub nabywający Produkt zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, zapoznania się z informacją o zbieranych danych w zakładce „RODO”, a w wypadku zamówienia Usługi udziału w Wydarzeniu, Klient zobowiązany jest także do przestrzegania Warunków Uczestnictwa w danym Wydarzeniu.
 6. Pojęciom używanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
  • Klient – osoba korzystająca z Usług lub nabywająca Produkty oferowane przez Usługodawcę;
  • Portal – strona internetowa zarządzana przez Usługodawcę w ramach domeny geodetic.co wraz z wszystkimi subdomenami w ramach tejże strony internetowej, w tym www.services.geodetic.co, www.academy.geodetic.co, www.resources.geodetic.co, www.realestate.geodetic.co, www.mediahouse.geodetic.co oraz w ramach domeny www.investorrealestateexpert.co.
  • Produkt – utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) oferowany w postaci egzemplarza utworu albo poprzez zapewnienie dostępu do treści utworu.
  • Usługodawca – Geodetic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Malinowej 16/3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000730057, NIP: 113-297-23-67, REGON: 380075414, numer telefonu: +48 608 577 042, adres e-mail: biuro@geodetic.co.
  • Warunki Uczestnictwa – warunki uczestnictwa w danym Wydarzeniu organizowanym przez Usługodawcę, działających na rynku pod wspólną marką Geodetic.
  • Wydarzenie – Usługa w postaci szkolenia, warsztatów, kongresu albo inne wydarzenie organizowane przez Usługodawcę.
  • Usługa – każda usługa, świadczona przez Usługodawcę, na którą Klient może złożyć Zamówienie za pośrednictwem formularza udostępnionego w ramach Portalu lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w Regulaminie, w tym Usługi świadczone drogą elektroniczną, z wyłączeniem usług, których świadczenie określa odrębna umowa zawarta na piśmie.
  • Zamówienie – zamówienie na Usługę lub Produkt, składane przez Klienta za pośrednictwem Portalu lub poczty elektronicznej.

 

Rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną

 

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Klientów za pośrednictwem Portalu obejmują:
  • usługę dostępu i przeglądania treści publikowanych na Portalu,
  • usługę formularza umożliwiającego składanie Zamówienia na Usługę Newsletter, w ramach której na podany adres poczty elektronicznej dostarczane są informacje handlowe, w tym specjalne oferty i promocje, jak również informacje o innych akcjach prowadzonych przez Usługodawcę.
  • usługę formularza służącego do składania Zamówienia na udział w Wydarzeniu,
  • usługę formularza służącego do składania Zamówienia na oferowane Produkty,
 2. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne. Uzyskanie dostępu do pewnych Usług i Produktów świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z obowiązkiem zapłaty, co wynika z informacji uwidocznionych na stronach Portalu.

 

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

 

 1. W ramach korzystania z Portalu niedozwolone jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym:
  • informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Portalu;
  • informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych, a także dobra osobiste Usługodawcy lub osób trzecich;
  • innych informacji i danych naruszających obowiązujące przepisy prawa.

 

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Portalem

 

 1. Warunkiem technicznym korzystania Usług świadczonych drogą elektroniczną, oferowanych w ramach Portalu, jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową w najnowszej dostępnej wersji.
 2. Usługodawca dokłada starań, aby Portal wyświetlał się prawidłowo na wszystkich dostępnych przeglądarkach internetowych. Nie mniej, Usługodawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wyświetlanie się zawartości Portalu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, a w szczególności z przyczyn, za które odpowiada dostawca danej przeglądarki internetowej albo z przyczyn leżących po stronie Klienta.

 

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną

 

 1. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przeglądania Portalu przez Klienta z zastrzeżeniem, że umowa na świadczenie Usługi Newslettera zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Klienta formularza Zamówienia z wykorzystaniem przycisku „Subskrybuj”.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia na Usługę Newslettera oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowych zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Klient może zrezygnować z korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną w każdym czasie. Minimalny czas trwania zobowiązań Klienta nie jest określony, a Klient nie jest zobowiązany do korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez jakikolwiek okres.
 4. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być cofnięta w każdym czasie poprzez złożenie stosownego oświadczenia za pośrednictwem udostępnionej w tym celu opcji albo poprzez przesłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na podany przez Usługodawcę adres e-mail. Zamówienie na Usługę Newslettera zostaje anulowane z chwilą otrzymania powyższego oświadczenia przez Usługodawcę.

 

Składanie i realizacja Zamówień

 

 1. Zamówienia w ramach Portalu można składać z wykorzystaniem udostępnionego formularza. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Portalu należy postępować zgodnie z wyświetlanymi informacjami.
 2. Usługodawca dopuszcza składanie Zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej na udostępniony w tym celu adres e-mail.
 3. W wypadku Zamówienia na udział w Wydarzeniu Klient zobowiązany jest do akceptacji warunków Regulaminu oraz Warunków Uczestnictwa w danych Wydarzeniu, które zostaną mu udostępnione w trakcie składania Zamówienia. Brak zgody Klienta na podane mu do wiadomości warunki Regulaminu lub Warunki Uczestnictwa uprawnia Usługodawcę do odmowy zawarcia umowy.
 4. Umowa dotycząca złożonego Zamówienia na udział w Wydarzeniu zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia danego Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, że przyjęcie Zamówienia na udział w Wydarzeniu wiąże się z obowiązkiem zapłaty zgodnie z ofertą Usługodawcy podaną do wiadomości Klienta w ramach Portalu lub w inny sposób.
 6. W wypadku braku zapłaty w terminie zakreślonym w fakturze Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania zawartej umowy dotyczącej złożonego Zamówienia na udział w Wydarzeniu bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie dokumentowej na podany przez Klienta adres e-mail.
 7. Umowa dotycząca złożonego Zamówienia na Produkt zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zapłaty oferowanej ceny za Produkt.
 8. O ile Strony nie umówiły się inaczej, Klient może anulować Zamówienie na Produkt lub Usługę. Klient może anulować Zamówienie na udział w Wydarzeniu zgodnie z podanymi mu do wiadomości Warunkami uczestnictwa w danym Wydarzeniu.
 9. Ceny podane w ramach Portalu są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w stawce 23%.
 10. Ceny promocyjne i  udzielone rabaty dotyczą wyłącznie indywidualnej oferty złożonej Klientowi przez Usługodawcę.
 11. Zamówienia płatne z góry realizowane są po dokonaniu zapłaty.
 12. Zamówienia na Produkt dostarczany Klientowi przesyłką realizowane są wyłącznie w obszarze dostaw określonym przez Usługodawcę. Dostawa Zamówienia realizowana będzie w terminie dostawy podanym dla danego Zamówienia. W wypadku niemożności realizacji Zamówienia dla podanego adresu lub w podanym terminie Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony.
 13. Zamówienia mogą być składane przez osoby działające w imieniu innych podmiotów, w tym osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Usługodawca zastrzega sobie prawo przyjęcia Zamówienia pod warunkiem pozytywnej weryfikacji umocowania danej osoby do złożenia Zamówienia. W wypadku gdy z właściwego rejestru nie będzie wynikać umocowanie danej osoby do złożenia Zamówienia, a nie zostanie w inny sposób potwierdzony fakt udzielenia takiego umocowania, Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy.
 14. Wszystkie Produkty, a w szczególności Ekspertyza Deweloperska i Vademecum Inwestora i Rocznik Investor Real Estate Expert i książki i poradniki wydawnictwa Geodetic są chronione prawem autorskim. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, drukowania i cytowania w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów każdego z opracowań bez zgody autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.
 15. Wszystkie Produkty są sprzedawane Klientowi na następujących zasadach:
 • Klient Zamawia Produkt poprzez formularz zamówienia;
 • Klient opłaca fakturę wystawioną przez Usługodawcę (wysłanie potwierdzenia przelewu może przyspieszyć realizację zamówienia);
 • Produkt jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej;
 • Produkt opatrzony jest indywidualnym kodem QR przypisanym danemu Klientowi. Kod QR umieszczony jest na każdej stronie opracowania;
 • Usługodawca udostępnia plik mailowo wyłącznie osobom, które zostały zgłoszone przez Klienta (nazwisko, mail). Rozpowszechnianie ekspertyzy deweloperskiej i vademecum inwestora innym osobom a w szczególności osobom i podmiotom spoza firmy / organizacji, która zakupiła Produkt jest zabronione i stanowić będzie naruszenie praw autorskich i zawartej umowy;
 • Plik pdf posiada blokadę przed drukiem;
 • Plik pdf posiada blokadę kopiowaniem treści;
 • Otwarcie pliku pdf następuje przez indywidualnie hasło dostępu.
 • Usługodawca ma prawo do użycia  w celach promocyjnych logo i/lub nazwy firmy, która zakupiła Produkt.

31. Klient może wyrazić zgodę na wystawienie faktury w formie elektronicznej.

32. W celu otrzymania faktury Klient winien podać dane niezbędne do wystawienia faktury. O ile Strony nie umówią się inaczej, termin płatności faktury wynosi 7 dni licząc od dnia wystawienia faktury.

33. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, NIP) korygujemy akceptując noty korygujące wystawiane przez Klienta.

 

Prawo odstąpienia od zawartej umowy

 

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o konsumencie (dalej: Konsument), należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta (art. 221 Kodeksu Cywilnego).
 2. Zgodnie z obowiązującym prawem Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem obowiązku poniesienia kosztów określonych w Regulaminie.
 3. Konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującym prawem bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   • obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
   • polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. Konsument przyjmuje do wiadomości, że w razie skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy jest on zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 5. Konsument przyjmuje do wiadomości, że jeżeli wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. W celu wykonania uprawnienia o odstąpieniu od umowy Konsument winien złożyć Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może zostać złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wzór takiego formularza dostępny jest pod adresem URL: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/82771 (wymagany jest program do odczytywania dokumentów w formacie PDF, np. Adobe Acrobat Reader). Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
 7. Konsument może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy/odstąpieniu od umowy z wykorzystaniem danych Usługodawcy podanych w Regulaminie, wysyłając stosowne pismo listownie lub na podany adres poczty elektronicznej.
 8. Zwrot Produktu winien nastąpić na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie.
 9. Informuje się Konsumenta, że zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy w odniesieniu do umowy:
  • o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne, książki albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Klienta, w tym Konsumenta z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy podanych w Regulaminie, poprzez wysłanie pisma listownie lub na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe osoby składającej reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
 3. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych przez Klienta.
 4. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć rzeczy bez wad. Usługodawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Zamówienia na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 

Sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów

 

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
  reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. w następujący sposób:
 • zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
 • zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Usługodawcą zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http: //www.uokik.gov.pl.

 

 

Ochrona danych osobowych

 

 1. Niżej wymienieni przedsiębiorcy wspólnie administrują danymi osobowymi Klienta:
  • Geodetic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-984) przy ul. Mikołajczyka 21/136, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000730057, NIP: 113-297-23-67, REGON: 380075414 i
  • Efemeryda Adrian Hołub z siedzibą w Warszawie (03-984) przy ul. Mikołajczyka 21/136, wpisana do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 884-241-35-11, REGON: 141159903 i
  • Monika Hołub vovoniART z siedzibą w Warszawie (03-984) przy ul. Mikołajczyka 21/136, wpisana do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 776-162-60-82, REGON: 142446119.
 2. Na podstawie art. 27 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO ww. administratorzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych Klienta.
 3. Administrator Geodetic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ponosi odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków wynikających z RODO w następującym zakresie:
  • w zakresie informowania osób, których dane dotyczą o zbieranych danych osobowych oraz przysługujących tym osobom prawach na zasadzie art. 13 i 14 RODO,
  • w zakresie umożliwienia osobie, której dane dotyczą, wykonania przysługujących jej praw.
 4. Administrator Geodetic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w wykonaniu powyższych obowiązków udostępnia jego dane osobowe jako punkt kontaktowy w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.
 5. Podaje się do wiadomości, że niezależnie od powyższych uzgodnień, osoba, której dane dotyczą może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego z administratorów.
 6. Zasady przetwarzania zbieranych danych osobowych oraz pouczenie o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą zostały opisane w zakładce „RODO”.

 

Polityka prywatności (pliki cookies)

 

 1. Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies tzw. ciasteczka (dalej: Cookies).
 2. Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania z Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym Cookies na urządzeniu końcowym Klienta oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.
 4. Cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze typy Cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 6. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje Cookies:
  • pliki niezbędne do korzystania z usług dostępnych w ramach Portalu np. uwierzytelniające pliki wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
  • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
  • pliki wydajnościowe, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portali;
  • pliki funkcjonalne, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • pliki reklamowe, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.
 8. Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców oraz partnerów.

 

Zmiana Regulaminu

 

 1. Zmiana Regulaminu obowiązuje Klienta w dacie zamieszczenia ogłoszenia o zmianie na Portalu, z zastrzeżeniem, że tak dokonana zmiana nie ma wpływu na prawa i obowiązki stron umowy zawartej w wyniku Zamówienia złożonego przez Klienta przed datą publikacji ogłoszenia o zmianie Regulaminu.
 2. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie z ważnych powodów, którymi są w szczególności:
  • konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • wydanie orzeczenia lub decyzji, mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu,
  • wprowadzenie nowych funkcjonalności Portalu,
  • zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom Regulaminu;
  • usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych;
  • przekształcenie formy prawnej działalności Usługodawcy, zmiana w zakresie nazwy (firmy) Usługodawcy, zmiana w zakresie innych danych rejestrowych, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych, adresu URL, adresu e-mail lub numeru telefonu wskazanego w Regulaminie.

 

Pozostałe informacje przeznaczone dla Klientów

 

 1. Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie w ramach Portalu, a na żądanie Klienta w wersji elektronicznej (format PDF) w celu umożliwienia Klientowi jego przechowywania,  odtwarzania i utrwalenia treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 2. Usługodawca informuje, że w związku ze świadczeniem Usług:
  • nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
  • nie pobiera od Klientów kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;
 3. Wszelkie spory związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy zawieranej na odległość, a w szczególności świadczonych Usług oraz złożonych Zamówień, poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Usługodawcy, za wyjątkiem sporów z udziałem Konsumentów.