WARUNKI UCZESTNICTWA

W WYDARZENIACH POLISH GEODETIC GROUP

 

ORGANIZATOR

 • Wydarzeniem, o którym mowa w niniejszych warunkach uczestnictwa jest szkolenie lub kongres organizowane/y przez Polish Geodetic Group.
 • Do Polish Geodetic Group należą marki: geodezyjny.com, services.geodetic.co,  resources.geodetic.co,  realestate.geodetic.co,  academy.geodetic.co,  ads.geodetic.co,  agency.geodetic.co,  innovations.geodetic.co, Efemeryda Adrian Hołub.

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU I OPŁATY

 • Zgłoszenie udziału w wydarzeniu następuje po wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego udziału w szkoleniu.
 • Warunkiem obligatoryjnym uczestnictwa w wydarzeniu jest wniesienie opłaty uczestnika w wysokości wskazanej na stronie danego wydarzenia na podstawie wystawionej faktury VAT  przesłanej e-mailowo na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Uczestnik jest zobowiązany do opłacenia faktury VAT w terminie wskazanym na dokumencie księgowym.
 • Opłata obejmuje:
  • uczestnictwo w wydarzeniu,
  • przerwa kawowa całodniowa,
  • obiad/lunch oferowany przez obiekt, w którym organizowane jest wydarzenie,
  • materiały konferencyjne, m.in.: torby papierowe A4, notatniki, teczki, długopisy, materiały partnerów i sponsorów.
  • udział w kolacji z lampką wina organizowanej w trakcie kongresu,
  • udział w recitalu skrzypcowym do kolacji podczas kongresu,
  • prezentacja w formie elektronicznej wygłoszoną podczas wydarzenia przez Polish Geodetic Group (wysyłane po szkoleniu na podane adresy e-mail),
  • certyfikat imienny potwierdzający udział w szkoleniu (przekazany w dniu szkolenia lub wysłany pocztą tradycyjną na wskazany adres korespondencyjny). Certyfikaty uczestnictwa nie są przydzielane podczas kongresów. Certyfikacja dotyczy wyłącznie szkoleń.
 • Zamawiający oświadcza, że upoważnia firmę Efemeryda Adrian Hołub z siedzibą przy u. Mikołajczyka 21/136, 03-984 Warszawa do wystawienia faktury  VAT (23%) bez swojego podpisu.
 • Wpłatę należy dokonać we wskazanym na fakturze pro forma terminie na konto:

Efemeryda Adrian Hołub

ul. Mikołajczyka 21/136

03-984 Warszawa

NIP: 884-241-35-11

Bank: ING Bank Śląski

31 1050 1025 1000 0092 0354 3443

 • W przypadku ograniczonej liczby uczestników decyduje kolejność wpłat na konto. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania wydarzenia kwota wpłacona na konto organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty szkolenia.
 • Ewentualne dodatkowe usługi tj.: parking, dojazd, zakwaterowanie w hotelu, itp.. nie są wliczone w cenę wydarzeń i prosimy o ich indywidualne uregulowanie.

 

RABATY

 • W przypadku rejestracji większej ilości uczestników przez jedną osobę, proszę kontaktować się indywidualnie w celu ustalenia rabatów. Więcej informacji pod numerem telefonu:
 • Monika Hołub 785 041 079
 • Adrian Hołub 608 577 042
 • szkolenia@geodezyjny.com

 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

 • Odwołanie udziału w wydarzeniu:
  • może nastąpić tylko w formie pisemnej;
  • jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację nie później niż 10 dni roboczych przed planowanym terminem wydarzenia nie poniesie żadnych kosztów, a wpłacona kwota zostanie mu zwrócona możliwie najszybciej ale nie później niż w terminie do 7 dni od daty zakończenia wydarzenia.
  • jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację później niż 10 dni przed rozpoczęciem  wydarzenia, zostanie obciążony kosztami organizacyjnymi w wysokości (od szkolenia 200zł netto os+ 23% VAT, a od kongresu 350 zł netto + 23% VAT/osobę).
  • Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w wydarzeniu, a nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w wydarzeniu.

 

ZASTĘPOWANIE I PRZENOSZENIE:

 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inna osoba bez ponoszenia dodatkowych opłat. Należy o tym pisemnie poinformować organizatora wydarzenia.
 • Decyzja zmiany terminu wydarzenia na inny może być potraktowana jako rezygnacja z wydarzenia. W przypadku chęci zmiany terminu udziału w wydarzenia zgłoszonego uczestnika  prosimy w trybie pilnym kontaktować się z organizatorem wydarzenia.

 

WERSJA JĘZYKOWA:

 • Wszystkie wydarzenia prowadzone są po polsku. Wszystkie przekazywane materiały w wersji elektronicznej również przekazywane są w wersji polskiej.

 

ZMIANY:

 • Organizator zastrzega sobie prawo do:
  • drobnych zmian w programie wydarzeń,
  • zmiany obiektu w obrębie danego miasta, w którym planowane jest dane wydarzenie,
  • zmiany terminu wydarzenia lub jego odwołania w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.
  • zaproponowania Zamawiającemu następnego terminu wydarzenia, jeżeli liczba zgłoszonych uczestników przekroczy ustaloną przez Organizatora maksymalną liczbę uczestników dla danego wydarzenia.
 • o zmianach organizator niezwłocznie poinformuje uczestnika na stronie wydarzenia, w którym uczestnik dokonał rejestracji oraz e-mailowo, na podany przez osobę rejestrującą się przez formularz adres e-mail. Uczestnik ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od wydarzenia, o czym powinien powiadomić Organizatora na adres poczty elektronicznej – nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi w ciągu 7 dni już zapłacone należność za wydarzenie. Zwrot nastąpi na konto Uczestnika, które powinno zostać podane w wiadomości o rezygnacji.