WARUNKI UCZESTNICTWA

W WYDARZENIACH

POLISH GEODETIC GROUP

Tekst jednolity, aktualizacja 02-11-2021

 

 

POJĘCIA

Pojęciom używanym w Warunkach Uczestnictwa nadaje się następujące znaczenie:

 • Geoetic – marka pod którą działa Organizator
 • Organizator – Geodetic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Malinowej 16/3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000730057, NIP: 113-297-23-67, REGON: 380075414, numer telefonu: +48 785 041 079, adres e-mail: monika.holub@geodetic.co.
 • Partner handlowy – osoba fizyczna lub osoba reprezentująca podmiot prawny, będąca prelegentem i/lub sponsorem i/lub wystawcą wydarzeń. Partner handlowy może wygłosić prelekcję, przekazać swoją prezentację uczestnikom, przekazać materiały uczestnikom, wstawic rollup / ściankę, wystawić stanowisko w mini centrum konferencyjnym i sprzedawać swoje materiały w ramach tego stoiska.
 • Wydarzenie – Usługa w postaci szkolenia, warsztatów, kongresu albo inne wydarzenie organizowane przez Usługodawcę.
 • Uczestnik– osoba korzystająca z Usług lub nabywająca Produkty oferowane przez Usługodawcę;
 • Portal – strona internetowa zarządzana przez Usługodawcę w ramach domeny geodetic.co wraz z wszystkimi subdomenami w ramach tejże strony internetowej, w tym www.services.geodetic.cowww.academy.geodetic.cowww.resources.geodetic.cowww.realestate.geodetic.cowww.mediahouse.geodetic.co oraz w ramach domeny www.investorrealestateexpert.co.
 • Produkt – utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) oferowany w postaci egzemplarza utworu albo poprzez zapewnienie dostępu do treści utworu.

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU I OPŁATY

 • Zgłoszenie udziału w wydarzeniu następuje po wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego udziału w wydarzeniu.
 • Warunkiem obligatoryjnym uczestnictwa w wydarzeniu jest wniesienie opłaty uczestnika w wysokości wskazanej na stronie danego wydarzenia na podstawie wystawionej faktury VAT  przesłanej e-mailowo na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Uczestnik jest zobowiązany do opłacenia faktury VAT w terminie wskazanym na dokumencie księgowym.
 • Opłata:
  • obejmuje uczestnictwo w wydarzeniu,
  • obejmuje materiały konferencyjne, np.: torby papierowe i/lub notatniki, teczki, długopisy, materiały partnerów handlowych.
  • bejmuje certyfikat imienny potwierdzający udział w wydarzeniu (przekazany w dniu wydarzenia lub wysłany pocztą tradycyjną na wskazany adres korespondencyjny wskazany przez uczestnika). Certyfikaty uczestnictwa nie są przydzielane podczas kongresów. Certyfikacja dotyczy wyłącznie Akademii Inwestora.
  • obejmuje przerwę kawową jednorazową lub ciągłą w zależności od czasu trwania wydarzenia.
  • W przypadu całodniowych wydarzeń organizowanych przez Geodetic cena obejmuje lunch oferowany przez obiekt, w którym organizowane jest wydarzenie. Nie skorzystanie z lunchu nie jest powodem do zwrotu części wartości opłaty za udział w wydarzeniu.  Lunch nie jest serwowany w przypadku kilkugodzinnych wydarzeń.
  • W przypadku zgody prelegenta /ów uczestnicy otrzymają prezentacje w formie elektronicznej wygłoszone podczas wydarzeń (wysyłane po szkoleniu na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail). Prezentacje prelegentów, którzy nie udzielili zgody na ich udostępnienie nie zostaną przekazane. Prezentacje przeznaczone są do wyłącznego korzystania uczestnika wydarzenia. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu prezentacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione i powoduje naruszenie praw autorskich. Autorzy dołożyli wszelkich starań, by zawarte w prezentacjach informacje były rzetelne i kompletne. Nie biorą jednak odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z ich wykorzystania.
 • Zamawiający oświadcza, że upoważnia firmę Geodetic Sp.z o.o. z siedzibą przy ul. Malinowa 16/3, 02-495 Warszawa do wystawienia faktury  VAT bez swojego podpisu.
 • Stawka VAT zostanie naliczona zgodnie z obowiązującym prawem  -oddrębnie na materiały konferencyjne i oddzielnie na usługi szkoleniowe.
  Wpłatę należy dokonać we wskazanym na fakturze VAT terminie na konto: Geodetic sp. z o. o., ul. Malinowa 16/3, 02-495 Warszaw, NIP: 113-297-23-67, KRS: 0000730057, Bank PKO BP, Numer konta bankowego podany na fakturze.
 • W przypadku ograniczonej liczby uczestników decyduje kolejność wpłat na konto. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania wydarzenia kwota wpłacona na konto organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty szkolenia.
 • Ewentualne dodatkowe usługi tj.: parking, dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie w hotelu, itp.. NIE SĄ wliczone w cenę wydarzeń i prosimy o ich indywidualne uregulowanie.

 

RABATY I/LUB BONUSY

 • W przypadku rejestracji większej ilości uczestników przez jedną osobę, proszę kontaktować się indywidualnie w celu ustalenia rabatów i/lub bonusów. Więcej informacji udziela Monika Hołub +48 785 041 079, monika.holub@geodetic.co

 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

 • Odwołanie udziału w wydarzeniu:
  • może nastąpić tylko w formie pisemnej;
  • jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację nie później niż 10 dni roboczych przed planowanym terminem wydarzenia nie poniesie żadnych kosztów, a wpłacona kwota zostanie mu zwrócona możliwie najszybciej ale nie później niż w terminie do 7 dni od daty zakończenia wydarzenia.
  • jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację później niż 10 dni przed rozpoczęciem  wydarzenia, zostanie obciążony kosztami organizacyjnymi w wysokości (od szkolenia 200zł netto os+ 23% VAT, a od kongresu 350 zł netto + 23% VAT/osobę).
  • Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w wydarzeniu, a nie wezmą udziału w wydarzeniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w wydarzeniu.

 

ZASTĘPOWANIE I PRZENOSZENIE

 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inna osoba bez ponoszenia dodatkowych opłat. Należy o tym pisemnie poinformować organizatora wydarzenia. Osoba ta musi wyrazić „akceptacje not prawnych”: znajdujące się w formularzu  rejestracji  Może tego dokonać poprzez wypełnienie formularza i wpisanie w polu „Uwagi” adnotacji, że jest ona w zastępstwie innej osoby (należy podać imię i nazwisko tej osoby).
 • Decyzja zmiany terminu wydarzenia na inny może być potraktowana jako rezygnacja z wydarzenia. W przypadku chęci zmiany terminu udziału w wydarzenia zgłoszonego uczestnika  prosimy w trybie pilnym kontaktować się z organizatorem wydarzenia.

 

WERSJA JĘZYKOWA

 • Wszystkie wydarzenia prowadzone są po polsku. Wszystkie przekazywane materiały w wersji elektronicznej również przekazywane są w wersji polskiej.

 

ZMIANY

 • Organizator zastrzega sobie prawo do:
  • drobnych zmian w programie wydarzeń,
  • zmiany obiektu w obrębie danego miasta, w którym planowane jest dane wydarzenie,
  • zmiany terminu wydarzenia lub jego odwołania w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.
  • zaproponowania Zamawiającemu następnego terminu wydarzenia, jeżeli liczba zgłoszonych uczestników przekroczy ustaloną przez Organizatora maksymalną liczbę uczestników dla danego wydarzenia.
 • o zmianach organizator niezwłocznie poinformuje uczestnika na stronie wydarzenia, w którym uczestnik dokonał rejestracji oraz e-mailowo, na podany przez osobę rejestrującą się przez formularz adres e-mail. Uczestnik ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od wydarzenia, o czym powinien powiadomić Organizatora na adres poczty elektronicznej – nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi w ciągu 7 dni już zapłacone należność za wydarzenie. Zwrot nastąpi na konto Uczestnika, które powinno zostać podane w wiadomości o rezygnacji.

 

KONTAKT

 • osobą kontaktową w kwestii organizacji wydarzeń jest Monika Hołub: +48 785 041 079, monika.holub@geodetic.co